28, ఏప్రిల్ 2011, గురువారం

ఔను కనులు మాటలాడును

నిన్ను చూశాక  కనులు మాటలడునని ఒప్పుకొని తీరాల్సిందే .మీరేమంటారు